Plenumsbehandling av klimasøksmål

Høyesteretts ankeutvalg tillot 20. april 2020 fremmet anken fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 i sak nr. 18-060499ASD-BORG/03 mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon opptrer som partshjelpere til fordel for Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden.

Saken skal avgjøres av Høyesterett i plenum, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd siste punktum og § 6 andre ledd.

Saksnummeret i Høyesterett er 20-051052SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Justitiarius har besluttet at saken skal behandles i plenum 
Les beslutning om plenumsbehandling her

 

Til toppen