Plenumsbehandling av spørsmålet om Nei til EUs søksmål mot staten skal avvises

Justitiarius Toril M. Øie besluttet 9. september 2020 at Nei til EUs anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. mars 2020 skal behandles i plenum. Lagmannsretten kom til at søksmål fra Nei til EU om gyldigheten av forskrifter som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett måtte avvises.

Ankeforhandlingen i Høyesterett avholdes 13. – 18. januar 2021.

Les beslutning om plenumsbehandling her.

Se også avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Saksnummeret i Høyesterett er 20-072085SIV-HRET

Til toppen