Skriftlig behandling av straffesak

Høyesterett avsa i dag – for første gang i historien – dom i straffesak hvor behandlingen i Høyesterett kun foregikk skriftlig. Skriftlig behandling betyr at forsvarer og aktor inngir skriftlige innlegg istedenfor å prosedere saken i skranken i Høyesteretts hus.

Saken gjaldt straffutmåling for overfallsvoldtekt. Dommere i saken var justitiarius Øie og dommerne Webster, Bergsjø, Bergh og Thyness. Etter å ha satt seg inn i de skriftlige innleggene, møttes høyesterettsdommerne på vanlig måte til rådslagning for å diskutere saken. I disse dager blir slike rådslagninger gjennomført som videokonferanse.

Adgangen til å benytte skriftlig behandling i Høyesterett i straffesaker, har hjemmel i koronaloven og tilhørende forskrift. Skriftlig behandling kan kun benyttes i saker hvor det er forsvarlig. Før retten beslutter at saken skal behandles skriftlig, skal partene få uttale seg.

Til toppen