Uttalelse fra justitiarius om behandlingen av saker i Høyesterett under koronavirusutbruddet

Uttalelse fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, 27. april 2020

Jeg besluttet 12. mars å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med 26. mars 2020, som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som ble iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning. Perioden har senere blitt forlenget til og med søndag 26. april.

Gjennom forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 har Høyesterett bl.a. fått utvidet adgang til å benytte fjernmøter både i sivile saker og straffesaker, og adgang til skriftlig behandling i straffesakene. Forskriften gjelder frem til 27. mai 2020. Høyesterett har allerede tatt disse ordningene i bruk og er i fortløpende kontakt med prosessfullmektigene om dette.

Jeg har på denne bakgrunn besluttet at det ikke vil bli avholdt ordinære muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett frem til 27. mai 2020, med unntak av ankeforhandlinger som ikke kan utsettes og der fjernmøte eller skriftlig behandling ikke er forsvarlig.

Beslutningen vil ikke påvirke arbeidet i Høyesteretts ankeutvalg, som behandler saker skriftlig som normalt.

Høyesteretts tiltak iverksettes for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre at Høyesterett til enhver tid kan ivareta sin funksjon som landets øverste domstol og en av de tre statsmakter

Toril Marie Øie
justitiarius

 

Til toppen