Uttalelse fra justitiarius om behandlingen av saker i Høyesterett under koronavirusutbruddet

Uttalelse fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, 24. mars 2020

Jeg besluttet 12. mars å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020, som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som ble iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning.

Jeg har i dag besluttet å forlenge perioden til og med mandag 13. april 2020.

Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes, blir kontaktet.

Beslutningen vil ikke påvirke arbeidet i Høyesteretts ankeutvalg, som behandler saker skriftlig som normalt. Også saksforberedelsen i saker som er fremmet til behandling i Høyesterett i avdeling, vil inntil videre i hovedsak gjennomføres som normalt.

I henviste anker over dom i sivil sak er Høyesterett i ferd med å ta i bruk fjernmøteteknikk og skriftlig behandling så langt gjeldende lovgivning åpner for det, og vil kontakte prosessfullmektigene om dette fortløpende.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt ut høringsforslag som bl.a. åpner for at Høyesterett kan benytte fjernmøteteknikk og skriftlig behandling også i straffesaker. Høyesterett vil ta i bruk denne adgangen snarest mulig dersom bestemmelsene vedtas.

Høyesteretts tiltak iverksettes for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre at Høyesterett til enhver tid kan ivareta sin funksjon som landets øverste domstol og en av de tre statsmakter.

Toril Marie Øie
høyesterettsjustitiarius

Til toppen