Uttalelse fra justitiarius om behandlingen av saker i Høyesterett under koronavirusutbruddet

Uttalelse fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, 17. mars 2020

Som følge av koronaviruset besluttet jeg 12. mars 2020 å utsette muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Utsettelsen vil kunne bli forlenget. Behandlingen av saker i ankeutvalget, som er skriftlig, pågår derimot som vanlig.

Høyesterett arbeider nå med å legge til rette for at ankeforhandlinger i egnede sivile saker kan gjennomføres ved skriftlig behandling eller fjernmøte. Vårt mål er at vi om relativt kort tid vil kunne avvikle flere av ankesakene på denne måten. Spørsmålet om alternativ behandlingsmåte vil bli drøftet med prosessfullmektigene i den enkelte sak hvor det anses aktuelt.

I dagens lovgivning er det ikke hjemmel for at ankeforhandlinger i straffesaker kan skje skriftlig eller ved fjernmøte. Høyesterett har derfor overfor Justis- og beredskapsdepartementet foreslått enkelte midlertidige tilpasninger i regelverket for at disse behandlingsmåtene kan benyttes også ved gjennomføringen av ankeforhandlingene i straffesaker.

Toril Marie Øie
høyesterettsjustitiarius

Til toppen