Høyesterett i storkammer behandler 25. til 31. august spørsmål om vindkraftutbygging i reindriftsområde

Saken gjelder anker fra Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen mot Fosen Vind DA og fra Statnett SF mot Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen over Frostating lagmannsretts overskjønn av 8. juni 2020, samt videre anke fra Fosen Vind DA mot de to reinbeitedistriktene over samme overskjønn for så vidt gjelder rettsanvendelsen i spørsmålet om økonomisk tap og tilpasningsplikt.

Saken reiser spørsmål om gyldigheten av konsesjonsvedtak/ekspropriasjonstillatelse til bygging av vindkraftanlegg på Fosenhalvøya i Trøndelag. Den retter seg også mot utmåling av erstatning til de to sørsamiske grupperingene – siidaene – som utøver reindrift på Fosen, og hvem som kan holdes erstatningsansvarlig overfor disse.

Justitiarius besluttet 6. januar 2021 at saken skal behandles av Høyesterett i storkammer. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Frostating lagmannsrett.

Ankeforhandlingen gjennomføres digitalt. Høyesterett legger til rette for at presseorganer kan strømme ankeforhandlingen ved å tilby lukket lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet. Vi ber om at presseorganer som ønsker å motta lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet, tar kontakt så snart som mulig på info@hoyesterett.no.

Informasjon om hvordan publikum kan følge ankeforhandlingen, vil bli lagt ut på denne siden.

Til toppen