Storkammerbehandling av spørsmålet om vindkraftutbygning i reindriftsområde

Justitiarius besluttet 6. januar 2021 at saksnr. 20-143891SIV-HRET, 20-143892SIV-HRET og 20-143893SIV-HRET skal behandles i storkammer.

Saken gjelder anker fra Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen mot Fosen Vind DA og fra Statnett SF mot Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen over Frostating lagmannsretts overskjønn av 8. juni 2020, samt videre anke fra Fosen Vind DA mot de to reinbeitedistriktene over samme overskjønn for så vidt gjelder rettsanvendelsen i spørsmålet om økonomisk tap og tilpasningsplikt.

Saken reiser spørsmål om gyldigheten av konsesjonsvedtak/ekspropriasjonstillatelse til bygging av vindkraftanlegg på Fosenhalvøya i Trøndelag. Den retter seg også mot utmåling av erstatning til de to sørsamiske grupperingene – siidaene – som utøver reindrift på Fosen, og hvem som kan holdes erstatningsansvarlig overfor disse.

Les beslutning om storkammerbehandling her.

Se også avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Frostating lagmannsrett.

Til toppen