Advokatveiledningen er oppdatert

Høyesterett har oppdatert Advokatveiledningen. Endringene gjelder blant annet papirutdrag og enkelte punkter om saksforberedende møte. 

Den største endringen i Advokatveiledningen gjelder papirutdrag. 

Heldigital saksbehandling

Før dagens revisjon var kravet at utdraget skulle inngis i to papireksemplarer. Hovedregelen er nå at utdrag kun inngis digitalt. Endringen medfører at Høyesteretts saksbehandling i prinsippet er heldigital. Ikke på noe tidspunkt, fra anke inngis til dom går ut, stiller vi krav om at advokaten sender inn dokumenter på papir.

Forberedende dommer kan be om at papirutdrag inngis hvis det er hensiktsmessig i den konkrete saken. Spørsmålet om det skal inngis papirutdrag, vil i slike tilfeller tas opp i forbindelse med saksforberedende møte.

For tilleggsutdrag presiserer vi at disse må innleveres som papirutdrag hvis de lastes opp senere enn to dager før ankeforhandlingen.

Saksforberedende møte

Det er tatt inn noen nye punkter på listen over mulige temaer til møtet. Dette er temaer som jevnlig tas opp, men som ikke har vært presisert i tidligere Advokatveiledninger. Dette gjelder blant annet revidert påstandsutforming og avklaringer fra påtalemyndigheten om høyere straffepåstand og påstand om fellende dom.

Et nytt punkt på listen gjelder muligheten for å be om oversettelse til samisk, jf. sameloven § 3-4 første ledd nr. 6.

Andre mindre endringer

Det er inntatt et nytt punkt, punkt 19, om typiske spørsmål om Aktørportalen.Også enkelte andre punkter er justert. 

Her finner du den oppdaterte Advokatveiledningen

Til toppen