Fagsamling om samspillet mellom domstolene

Uavhengighet, rettssikkerhet og samspill mellom instansene. Dette var stikkordene da dommere fra tingretter, lagmannsretter og Høyesterett møttes til fagsamling i Høyesteretts hus.

- Mange sorenskrivere har det siste året brukt mye tid og krefter på omstillingsarbeid. Derfor var det ekstra viktig at vi nå kunne samles og rette blikket mot dommerfaglige spørsmål, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Hvordan dommer bør utformes

Dette var første gang Høyesterett inviterte til en felles fagsamling for alle landets ting- og lagmannsretter.  Sorenskrivere og førstelagmenn fra hele landet deltok. Temaene var blant annet hvordan domstolene best kan ivareta og hegne som sin uavhengighet, og hvordan instansene kan kommunisere seg imellom slik at viktige signaler følges opp.  Det ble utvekslet konkrete innspill om hvordan dommene kan utformes, og delt erfaringer om hvordan dommerarbeidet i én instans får virkning for andre nivåer i domstols-kjeden.

EØS-rettslige problemstillinger

Justitiarius Øie minnet om at domstolene må anstrenge seg for å avdekke EØS-rettslige problemstillinger som partene selv ikke har sett. Det er iverksatt mange tiltak for å fange opp EØS- rettslige problemstillinger de siste årene, i form av rutineendringer og kompetansetiltak. Blant annet er dette presisert i Høyesteretts advokatveiledning.  Alle instanser må hele tiden ha høy bevissthet om mulige EØS-rettslige aspekter ved en sak.

- Jo tidligere EØS-rettslige problemstillinger identifiseres, jo bedre. Er alle instanser på vakt, øker sannsynligheten for at relevante EØS-spørsmål blir fanget opp, sier Øie.

Lære av hverandre

Justitiarius Øie tror domstolene har mye å lære av hverandre.

- Selv om vi har litt ulike funksjoner, har vi et felles mål. Vi skal verne om rettsstaten og rettssikkerheten. Da er det viktig med god kvalitet i alle ledd, selvfølgelig aller mest av hensyn til dem avgjørelsene gjelder, sier hun.

Til toppen