Høyesterett har i dag oppdatert Advokatveiledningen

Advokatveiledningen ble lansert i mai 2018 og har siden den gang vært endret flere ganger. Den revisjonen som nå er foretatt er ikke spesielt omfattende, men de endringene som er gjort, er likevel til dels sentrale. Vi vil spesielt trekke frem følgende punkter:

Utforming av anke og tilsvar – særlig om EØS-rett

I veiledningens deler om utforming av anke og tilsvar i henholdsvis sivile saker og straffesaker (punkt 2.2, 3.2, 4.2 og 5) er det tatt inn et punkt om anførsler om EØS-rett. Det gis en generell oversikt over hvilke problemstillinger som særlig kan reise EØS-rettslige spørsmål og som dermed kan tilsi at prosessfullmektigene vurderer spørsmålet nærmere. Listen over problemstillinger er selvsagt ikke uttømmende.

Vi vet at Advokatveiledningen brukes av langt flere advokater enn dem som skal ha en sak for Høyesterett, og håper at denne momentlisten også kan ha betydning helt i startfasen av en sak.

Utdrag

Utdragene er viktige arbeidsverktøy for Høyesterett. I veiledningens punkt 9 om utdrag er det gjort enkelte presiseringer for å sikre at utdragene blir så godt tilpasset som mulig for arbeidet til både dommere og prosessfullmektiger.

Frister for innsendelse av disposisjoner, kostnadsoppgaver mv.

Flere av rutineendringene som ble midlertidig innført våren 2020 som følge av koronapandemien, blir nå permanente ordninger. Dette gjelder særlig fristene for innsendelse av disposisjoner, hjelpedokumenter, påstandsskriv og kostnadsoppgaver. Innsendelsen skjer nå elektronisk og som utgangspunkt kl. 12 dagen før ankeforhandlingen. Det er ikke nødvendig å ta med utskrifter til rettssalen. Endringene medfører at all utveksling av dokumenter mellom Høyesterett og prosessfullmektigene nå kan skje elektronisk.

Til toppen