Storkammerbehandling av gjenåpnet sak om trygdebedrageri

Høyesterett i storkammer om festeavgift i 2018
Høyesterett i storkammer om festeavgift i 2018

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 19. mars 2020 gjenåpning av Høyesteretts dom HR-2017-560-A, der en person ble dømt for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri for ikke å ha opplyst NAV om flere opphold i Italia da han mottok arbeidsavklaringspenger.

Høyesterett anmodet 30. juni 2020 EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse med spørsmål om folketrygdlovens krav til opphold i Norge for å motta arbeidsavklaringspenger var forenlig med EØS-retten. EFTA-domstolens uttalelse ble avgitt 5. mai 2021.

Fungerende domstolleder besluttet 11. mai 2021 at saken skal behandles av Høyesterett i storkammer (HR-2021-1003-F). Ved behandlingen i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mai 2021 (HR-2021-1107-U) at staten v/Arbeids- og sosialdepartementet kan opptre under ankeforhandlingen etter analogi av tvisteloven § 30-13. Ankeforhandlingen er derfor fremskyndet til kl. 08.30.

Ankeforhandlingen gjennomføres digitalt. Med grunnlag i beslutning om tillatelse til lyd- og bildeopptak i dag, vil Høyesterett levere lyd- og bildestrøm fra den digitale ankeforhandlingen til Rett24, som vil strømme rettsmøtet.

Til toppen