Uttalelse fra justitiarius om innstillingen til ledig dommerembete

Justitiarius har i henhold til domstolloven § 55b fjerde ledd gitt uttalelse til justisministeren om Innstillingsrådets innstilling til dommerembete i Høyesterett.

Det skal utnevnes dommer til ett ledig dommerembete ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling. Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen". Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Monica Mæland i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Knut Erik Sæther som nr. 1 til embetet. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen.

Høyesterett, 11. juni 2021

Toril Marie Øie
høyesterettsjustitiarius

Til toppen