Om Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol og en av tre statsmakter. Høyesterett ledes av justitiarius og har i tillegg 19 dommere.

Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov, lov og Norges folkerettslige forpliktelser. Høyesterett avgjør med endelig virkning rettsforholdet mellom partene i saker som er brakt inn for domstolen. Men Høyesteretts rettsoppfatning blir også fulgt av de øvrige domstolene og av rettslivet ellers. Dermed får Høyesterett avgjørende innflytelse på hva som er gjeldende rett i landet.

Anker i alle typer saker kan i prinsippet bringes inn for Høyesterett – sivile tvister, herunder forvaltningssaker, og straffesaker. Høyesterett behandler også grunnlovsspørsmål. Høyesterett er altså rikets øverste forfatningsdomstol, forvaltningsdomstol, tvistedomstol og straffedomstol.

Til toppen