Anke til Høyesterett

Grunnloven § 88 bestemmer at “Høyesterett dømmer i siste instans”. Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og retts-utvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.

For å få fremmet en anke til Høyesterett over en dom av lagmannsretten, trengs det samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Vilkåret for å få samtykke er etter prosesslovene normalt at en avgjørelse fra Høyesterett vil ha prinsipiell betydning – den må gi viktig rettslig veiledning også for andre saker. Selv om en avgjørelse bare er rettslig bindende for partene i saken, vil den, nettopp fordi Høyesterett er en prejudikatdomstol, rent faktisk få virkning for alle som er involvert i liknende saker.

Det er mange anker over lagmannsrettsdommer, og det gis bare samtykke i et mindre antall av disse. Nåløyet for å få saken inn til behandling i avdeling, er trangt både rettslige og faktisk. En streng “siling” er helt nødvendig for at Høyesterett skal få nok tid til å behandle de virkelig viktige sakene. Det er en oppgave for advokatene å overbevise ankeutvalget i Høyesterett om at akkurat hennes eller hans anke bør slippe frem til avdelingsbehandling. Oftest bør dette gjøres i en kort og konsentrert anke der det eller de prinsipielle spørsmål er løftet frem.

Som nevnt er det ankeutvalget som avgjør om en anke skal fremmes til behandling i avdeling i Høyesterett. Ankeutvalget består i hver sak av tre av Høyesteretts dommere. De fatter sin avgjørelse på grunnlag av saksdokumentene. De sakene som fremmes til behandling, avgjøres av en av de to avdelingene med fem dommere, helt unntaksvis av såkalt forsterket rett – Høyesterett satt i plenum eller i storkammer med 11 dommere.

Sakene behandles muntlig – advokaten redegjør for både de rettslige og faktiske spørsmål Høyesterett må ta stilling til. Disse muntlige forhandlingene er offentlige. Hvem som helst kan komme i rettssalene og høre på – det er bare å møte opp. Under Dagens saker på førstesiden på dette nettstedet, er det opplysninger om hvilke saker som skal behandles, med angivelse av hva saken gjelder og med tidspunkt for den muntlige behandling. Når dom er avsagt, blir den lagt ut på hjemmesiden – både ved et kort sammendrag og i fulltekst for den som ønsker det.

Til toppen