Knut H. Kallerud

Tiltrådt som høyesterettsdommer 16. juli 2011

Født 1956 i Kongsberg
Juridisk embetseksamen 1983
Mastergrad i ”Human Rights Law” ved Universitetet i Essex, England, 1997-98

Justisdepartementet, Politiavdelingen, 1983-85
Straffelovkommisjonens sekretariat 1985
Dommerfullmektig ved Kragerø sorenskriverembete 1985-86
Advokatfullmektig i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1986-89
Partner i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1989-95
Konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet 1995-96
Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet1996-2008
Sambandsstatsadvokat ved Eurojust, Haag, Nederland, 2005-2006
Assisterende riksadvokat 2008-2011

Høyesterettsdommer fra 16. juli 2011 

Til toppen