Magnus Matningsdal

Tiltrådt som høyesterettsdommer 11. august 1997

Født 1951 i Hå, Rogaland
Juridisk embetseksamen 1976
Lic. jur. 1982
Dr. juris 1986

Advokatfullmektig Stavanger 1976-77
Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete 1977-79
Amanuensis, senere stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1979-86
Kst. sorenskriver ved Jæren sorenskriverembete 1980
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1987-89
Periodevis kst. lagdommer ved Gulating lagmannsrett 1988-89
Herredsrettsdommer ved Jæren sorenskriverembete 1989-96
Førstelagmann Gulating lagmannsrett 1996-97
Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1989-97

Høyesterettsdommer fra 11. august 1997

Til toppen