Ragnhild Noer

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. oktober 2010

Født 1959 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1985

Møterett for Høyesterett 1994
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 1982 - 1983
Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling 1985 - 1987
Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, Lyngen sorenskriverembete 1987 – 1989
Amanuensis, Universitetet i Tromsø 1989
Programsekretær i NRK Troms 1990 - 1991
Advokat hos Regjeringsadvokaten 1991 - 2005. 
Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett 1994
Sekretær for Barnefordelingsprosessutvalget 1997 – 1998
Seniorrådgiver, Miljøverndepartementet 2001 – 2002
Lagdommer i Borgarting lagmannsrett 2005 – 2010

Høyesterettsdommer fra 1. oktober 2010

Til toppen