Justitiarius Toril Marie Øie

Toril Marie Øie tiltrådte som høyesterettsjustitiarius i mars 2016. Hun er den 20. justitiarius i Høyesteretts 200 års virketid og den første kvinnen som har dette embetet.

Justitiarius Øie er født i Oslo i 1960. Hun tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1986.

Fra 1986 til 2004 var hun ansatt i Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet – fra 1990 som lovrådgiver og fra 2000 som avdelingsdirektør og leder for Enhet for strafferett og prosess. Arbeidet i Lovavdelingen besto i hovedsak i å forberede lovendringer, utarbeide betenkninger om juridiske spørsmål, ofte i form av uttalelser om lovtolkningsspørsmål, og i lovteknisk bistand til andre departementer.

Fra 1988-1990 hadde Toril Marie Øie permisjon fra Lovavdelingen for å være dommerfullmektig og senere konstituert herredsrettsdommer og konstituert sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete.

I årene 1994 til 2002 hadde hun i tillegg til stillingen i Lovavdelingen, en bistilling som førstelektor II ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Her underviste hun i blant annet strafferett, straffeprosess og sivilprosess.

Tiltrådte som høyesterettsdommer i august 2004.

Justitiarius Øie var styremedlem i det norske lokalstyret av De nordiske juristmøter fra 2008 til 2017. Hun har tidligere også vært fagredaktør i Norsk lovkommentar fra 2001 til 2015 og har hatt ulike offentlige verv. Hun har skrevet to lærebøker i strafferett, er medforfatter av en kommentarutgave til tvisteloven, er medredaktør av jubileumsskrift til Høyesteretts 200-årsjubileum og festskrift til Tore Schei, samt skrevet en rekke artikler, i det vesentlige om strafferettslige eller prosessuelle emner. 

9. oktober 2018 ble Øie utnevnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Til toppen