Om straff for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri – Gjenåpning av Høyesteretts dom 15. mars 2017

Høyesterett avsa dom i saken 15. mars 2017. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet 19. mars 2020 at Høyesteretts dom skal gjenåpnes.

A
(advokat John Christian Elden)

mot  
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-046393STR-HRET.

Til toppen