Strafferett. Om straffritaket for humanitær bistand etter utlendingsloven § 108 sjette ledd, og straffutmåling for hjelp til ulovlig opphold.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. juni 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Espen Wangberg)

mot  
   
Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 21-062245STR-HRET.

Til toppen