Straffeprosess. Sak om løslatelse fra forvaring ved gjenopptatt straffesak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. mai 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 29. april 2021 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Arvid Sjødin)

mot

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Johan Øverberg)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-072698STR-HRET.

Til toppen