Forvaltningsrett. Om kommunens rett til å nekte utleie av el-sparkesykler på kommunal grunn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. august 21 at anke over Frostating lagmannsretts dom 28. mai 2021 skal behandles i Høyesterett.

Trondheim kommune
(Trondheim kommune v/Kommuneadvokaten
v/advokat Øystein Block)   

KS Advokatene (partshjelper)
(advokat Øyvind Renslo)   

mot     

Ryde Technology AS
(advokat Anne Christine Wettre)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-093372SIV-HRET.

Til toppen