Forvaltningsrett. Trygderett. Om dekning av sakskostnader ved omgjøring av forvaltningsvedtak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. august 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. mai 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Olav Lægreid)

Den Norske Advokatforening (partshjelper)
(advokat Kaare Andreas Shetelig)

Velferdsalliansen, EAPN Norway (partshjelper)
Føl Norge For Økt Levestandard (partshjelper)
(advokat Mads Andenæs)

mot

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-095562SIV-HRET

Til toppen