Sivilprosess. Om sak om erstatning for ikke-økonomisk tap med grunnlag i EMK art. 13 kan anlegges mot kommunen, eller om en slik sak må reises mot staten.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. oktober 2021 at anke over Eidsivating lagmannsretts kjennelse 17. juni 2021 skal behandles i Høyesterett. 

Lars Peder Holøyen
Magnus Holøyen
(advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal)   

mot    

Tolga kommune
(advokat Kristian Foss Aalmo)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-113455SIV-HRET.

Til toppen