Strafferett. Om pådømmelse av resttid etter prøveløslatelse på grunn av straffbare forhold begått før prøveløslatelsen. Straffegjennomføringsloven § 45.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Fredrik Schøne Brodwall)   

mot     

Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 21-118930STR-HRET.

Til toppen