Forvaltningsrett. EMK og EØS-rett. Om gyldigheten av regler om karanteneplikt ved overnatting på egen eiendom i Sverige. Covid-19-forskriften.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. oktober 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 7. juni 2021 skal behandles i Høyesterett. 

Hege Furuseth
Einar Rudaa
Kurt Patrik Knutsson
Jan-Åke Örjan Westergren
Bjarte Helgesen
(advokat Lars Marius Holm)

mot

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-136017SIV-HRET.

Til toppen