Barnevern. Om jurisdiksjon og frist for å gjennomføre vedtak etter barnevernloven. Haagkonvensjonen om barnebortføring.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. september 2021 skal behandles i Høyesterett

X kommune
(advokat Jørgen Aandal Vangsnes)

mot

A
B (advokat Johannes Wegner Mæland)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-145427SIV-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen