Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 7. september 2021 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Håvard Fremstad)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-159952STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen