Strafferett. Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. desember 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. oktober 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bendik Falch-Koslung)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-163525STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen