Ekspropriasjonsrett. Om vindkraftutbygning i reindriftsområde

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. november 2020 at anke over Frostating lagmannsretts overskjønn 8. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

I. Statnett SF
(advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen)                 

mot 

Fosen Reinbeitedistrikt Sørgruppen
(advokat Andreas Brønner), 
Fosen Reinbeitedistrikt Nordgruppen
(advokat Pål Gude Gudesen, advokat Jon-Andreas Lange)

II. Fosen Vind DA
(advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen)                 

mot 

Fosen Reinbeitedistrikt Sørgruppen
(advokat Andreas Brønner)
Fosen Reinbeitedistrikt Nordgruppen
(advokat Pål Gude Gudesen, advokat Jon-Andreas Lange)

 III. Fosen Reinbeitedistrikt Sørgruppen
(advokat Andreas Brønner)

mot 

Fosen Vind DA
(advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen)
Staten v/Olje- og energidepartementet (partshjelper) (Regjeringsadvokaten, v/advokat Anders Blakstvedt)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-143891SIV-HRET

Til toppen