Straffeprosess. Om det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. november 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 12. august 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Anders Morten Brosveet, advokat Kim Ellertsen, advokat Bernt Heiberg)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-135961STR-HRET.
Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen