Vegtrafikkloven. Om tilbakekall av førerrett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. mars 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. januar 2021 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

mot

A
(advokat Hans Petter Klevenberg Haugen)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-036835SIV-HRET

Til toppen