Helserett. Om vilkårene for tvungen tilbakeholdelse på helseinstitusjon er oppfylt etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. april 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 12. februar 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Erik Bryn Tvedt)

mot  
   
Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Sawkins Eikeland)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-050130SIV-HRET.

Til toppen