Kontraktsrett. EØS-rett. Om agenturloven får anvendelse og om det eventuelt foreligger rett til avgangsvederlag etter analogi. Betydningen av Agentdirektivet og EU-domstolens dom i sak C-828/18

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. januar 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 23. oktober 2020 skal behandles i Høyesterett.

Norep AS
(advokat Magne Mjaaland)

mot Haugen  Gruppen AS
(advokat Thor Einar Kristiansen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-183236SIV-HRET

Til toppen