Om bortfall av erstatning etter uberettiget strafforfølgning. Forholdet til uskyldspresumsjonen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

mot

A
(advokat Bernt Heiberg)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-005303SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen