Strafferett. Om anvendelsen av forsettskravet. Straffeloven § 22 første ledd bokstav b og § 275.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. mars 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 21. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(Advokat Øystein Ola Storrvik)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-019432STR-HRET

Til toppen