Utlendingsrett. Om ekteskap inngått som mindreårig i Syria gir grunnlag for opphold i Norge etter reglene for familiegjenforening.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

A, B, C
(advokat Georg Schjerven Hansen) 

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-174954SIV-HRET

Til toppen