Utlendingsrett og EØS-rett. Om et ekteskap med en EØS-borger kan gi grunnlag for opphold i Norge. Utlendingsloven § 120 sjette ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. desember 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

Abdulkerim Kerim
(advokat Javeed Hussain Shah)
 
mot
 
Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-163380SIV-HRET

Anmodning om rådgivende tolkningsuttalelse.

Brev fra Høyesterett til EFTA-domstolen 3. mars 2020

Til toppen