Utøvelse av offentlig myndighet i fiskerinæringen. Om gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. mai 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 15. februar 2021 skal behandles i Høyesterett.

Pelagia AS, Sjømat Norge (partshjelper)
(advokat Ivar Skauge Strandenes)

mot

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas Hjetland)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-049535SIV-HRET

Til toppen