Torsdag 2. og fredag 3. desember

Strafferett. Om pådømmelse av resttid etter prøveløslatelse på grunn av straffbare forhold begått før prøveløslatelsen. Straffegjennomføringsloven § 45.

Høyesteretts Første avdeling behandler

torsdag 2. desember 2021 kl. 12.30 - 14.30
fredag 3. desember 2021 kl. 09.00 - 11.00

sak nr. 21-118930STR-HRET, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Berit Reiss-Andersen)

mot

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Erik Førde)

Til toppen