Behandling og avidentifisering av personopplysninger ved publisering av avgjørelser

Avgjørelser avsagt før 1. november 2021

Avgjørelsene på Høyesteretts nettsider er publisert med grunnlag i forskrift 6. juli 2001 nr. 757 om offentlighet i rettspleien § 11. Kravene til avidentifisering av personopplysninger fremgår av tredje ledd i bestemmelsen. I korte trekk innebærer reglene i forskriften at domstolene i straffesaker bare har adgang til å publisere avgjørelser som er avidentifsert, det vil si at personnavn og andre direkte identifiserbare personopplysninger er tatt bort. I sivile saker har domstolene etter forskriften adgang til å publisere uten avidentifisering dersom saken «ikke berører forhold av særlig sensitiv karakter». Avgjørelser avsagt før 1. november 2021 er publisert i tråd med dette skillet mellom sivile saker og straffesaker.

Dersom ditt navn eller andre direkte identifiserbare personopplysninger fremgår av en avgjørelse avsagt før 1. november 2021, kan du be om at opplysningen avidentifiseres ved å sende en e-post til info@hoyesterett.no.

Avgjørelser avsagt etter 1. november 2021

Fra 1. november 2021 avidentifserer Høyesterett alle avgjørelser før publisering på nettsidene, altså i videre utstrekning enn kravene i forskriften. Praksisendringen er gjort på bakgrunn av hensynet til personvernet.

Følgende personopplysninger avidentifseres imidlertid ikke ikke:

  1. om dommere,

  2. om forsvarere og aktorer i straffesaker,

  3. om prosessfullmektiger og rettslig medhjelpere i sivile saker,

  4. om rettsoppnevnte sakkyndige og sakkyndige vitner,

  5. ved henvisning til rettskilder,

  6. ved henvisning til litteratur og

  7. om andre enn siktede og fornærmede i straffesaker, når det er nødvendig for forståelsen av rettsavgjørelsen og hensynet til personvern ikke taler avgjørende imot.

Ut over dette, forekommer det at Høyesterett av informasjonshensyn publiserer personnavn i tilknytning til informasjon om avgjørelsen. Forutsetningen for dette at saken «ikke berører forhold av særlig sensitiv karakter» hvis det er en sivil sak, og at siktelsen er «allment kjent» hvis det er en straffesak. Fornærmes navn kan bare publiseres dersom det finnes «ubetenkelig». Slik informasjon slettes eller avidentifiseres innen tre måneder.

Dersom du har spørsmål eller oppdager feil i tilknytning til avidentifiseringen, kan det sende en e-post til info@hoyesterett.no.

Retten til innsyn i avgjørelsene

I tillegg til at man kan gjøre seg kjent med Høyesteretts avgjørelser, i avidentifsert form, på våre nettsider, vil man ofte ha rett til innsyn i avgjørelsen. Du kan lese mer om dette her. Innsynsforespørseler sendes info@hoyesterett.no.

Til toppen