Bruk av domenenavn - krenkelse av registrert varemerke

07.10.2004, HR-2004-01671-A, (sak nr. 2004/213), sivil sak, anke

Varemerkeloven § 4, jf. § 6

A (advokat Audun Gjøstein) mot Volvo Personbiler Norge AS (advokat Helge Olav Bugge)

Dommere: Øie, Utgård, Matningsdal, Skoghøy, Schei

Spørsmål om bruk av domenenavnet "volvoimport.no" krenker det registrerte varemerket "Volvo". A er uavhengig importør av Volvo personbiler. Han fikk i 2002 registrert internett-domenenavnet "volvoimport.no " hos registraren NORID og har opprettet en hjemmeside, som blant annet beskriver og viser bilder av de biler han kan skaffe. Varemerket "Volvo" er registret i Varemerkeregisteret. Volvo Personbiler Norge AS har rett til å forfølge krenkelser av varemerket i Norge.

Høyesterett mente, i likhet med tingretten og lagmannsretten, at bruken av domenenavnet "volvoimport.no" krenker varemerket "Volvo". Forvekslingsfaren er så stor at bruken av "volvoimport" isolert sett rammes av varemerkeloven § 4, jf. § 6. Bruken av varemerket er heller ikke lovlig etter det såkalte konsumpsjonsprinsippet i varemerkedirektivet artikkel 7, som er gjennomført i norsk rett uten endring i varemerkeloven § 4. Avgjørende etter artikkel 7 er om varemerkeinnehaveren har berettiget grunn til å motsette seg bruken av varemerket. Det mente Høyesterett at Volvo Personbiler Norge AS hadde. Uttalt at det måtte foretas en bred interesseavveining mellom varemerkeinnehaverens interesse og As interesse i å drive import og salg. Sentrale momenter var om bruken av "volvoimport" skaper et inntrykk av at det er tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom Hoppestads virksomhet og Volvokonsernet, om bruken er nødvendig av hensyn til formålet med artikkel 7, som er å sikre en effektiv konkurrerende import, og om bruken har preg av urimelig utnyttelse av varemerket Volvo.  

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

Til toppen