Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke

Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd

ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Dommere: Endresen, Øie, Stang Lund, Matningsdal, Lund

Saken gjaldt gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om ikke å godkjenne søknad om fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet i et tilfelle der to utenlandske datterselskaper inngikk i gruppen.

Gruppens virksomhet er oppkjøp og inndrivelse av fordringer. De to utenlandske datterselskapene foresto arbeidet med inndrivelse av fordringer mot debitorer i henholdsvis Danmark og England.

Selskapene gjorde gjeldende at det ikke gjaldt noe krav om virksomhet i Norge etter reglene om fellesregistrering i merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd, at eventuelt virksomhetskrav var tilfredsstillet og endelig at det virksomhetskrav som måtte følge av norsk internrett, ville være i strid med EØS-avtalen.

Selskapene, som også hadde tapt i de tidligere instanser, fikk heller ikke medhold i Høyesterett.

Høyesterett fant det utvilsomt at det etter norsk rett gjelder et virksomhetskrav. Det følger av merverdiavgiftslovens systematikk og bekreftes av et entydig rettskildebilde.

De utenlandske datterselskapene hadde ingen aktivitet i Norge. Tilknytningen hit var, ved siden av den eiermessige tilknytning, begrenset til at oppgjør fant sted overfor de norske selskapene i gruppen, som eide fordringene. Dette kunne ikke anses som virksomhet i Norge. Høyesterettsdom i Rt. 2006 side 404 kunne ikke lede til et annet resultat.

Den norske ordningen ble ikke ansett å være i strid med EØS-avtalen. Det var ikke tale om diskriminering som følge av nasjonalitet og hverken bestemmelsen om etableringsrett i artikkel 31 eller bestemmelsen i artikkel 36 om rett til å yte tjenester kom til anvendelse. I forhold til begge bestemmelser var det tilstrekkelig å konstatere at de situasjoner som ble behandlet ulikt, ikke var ensartede. Den norske ordningen var i tråd med EUs 6. direktiv om merverdiavgift med mer, og kravet om virksomhet i registreringslandet var gjeldende i de ni EUland som var undersøkt nærmere.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen