Foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte

Høyesteretts dom, 17.12.2013, HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ketil Bøe Moen)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud, Noer, Utgård

Saken gjaldt foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte i form av fritak fra el-avgift etter vedtak av ESA.

ESA traff i 2004 vedtak om at staten skulle kreve tilbake statsstøtte i form av fritak fra el-avgift for perioden 6. februar 2003 til 31. desember 2003. For Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS dreide det seg om henholdsvis 53,8 og 10, 9 millioner kroner. Hovedspørsmålet i saken var om foreldelsesfristen for kravet, jf. foreldelsesloven §§ 2 og 3, begynte å løpe straks ESA hadde truffet sitt vedtak eller først da det forelå et nasjonalt vedtak om tilbakeføring.

Høyesterett kom til at kravet om tilbakeføring ikke oppsto før det var truffet et nasjonalt vedtak om det, og at det følgelig ikke løp noen foreldelsesfrist før dette tidspunkt. Det ble vist til lov om offentlig støtte § 5, til at EØS-reglene forutsatte at gjennomføringen av tilbakeføringen skulle skje etter nasjonal rett, at det var behov for å utøve offentlig myndighet ved gjennomføringen og eksempler fra rettspraksis på at foreldelse av krav på tilleggsbetaling eller tilbakebetaling først løp fra vedtakstidspunktet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen