Verneting i sak om erstatning etter oppsigelse av arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.06.2011, HR-2011-01332-U, (sak nr. 2011/749), sivil sak, anke over kjennelse

TUI Fly Nordic AB (advokat Nils Ole Bay) mot Allan Hellemann(advokat Jon Gisle)

Dommere: Schei, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen