Saken gjelder om det er inngått vernetingsavtale som tilfredsstiller Lugano-konvensjonen 2007 artikkel 23

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02179-U, (sak nr. 2011/1730), sivil sak, anke over kjennelse

Baronie Chocolates Belgium NV (advokat Fred Arne Gade) mot Nidar AS (advokat Sven Eriksrud)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen