Saken gjelder skifte av kontraktspart etter tap av kontrakt utløste ikke reglene om virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom

Gate Gourmet Norway AS (advokat Lars Holo) mot Nguyen Thi Ha mfl. (advokat Christen Horn Johannessen) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

 Dommere: Kallerud, Normann, Utgård, Matheson, Gjølstad

Skifte av kontraktspart etter tap av kontrakt utløste ikke reglene i kapittel 16 i arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse. Det overtakende selskap hadde i strid med diskrimineringsforbudene i arbeidsmiljøloven kapittel 13 gitt medlemmene i en fagforening fortrinnsrett til ansettelse.

Sakens bakgrunn er at Gate Gourmet i 2009 vant en anbudskonkurranse om levering av flycateringtjenester til SAS. LSG Sky Chefs hadde tidligere hatt kontrakten.

Høyesterett slo etter en gjennomgang av EU-domstolens praksis fast at hvor det ikke er en hel bedrift eller en klart identifiserbar og uavhengig avdeling som overtas, må det ved vurderingen av om overføringen gjelder en selvstendig økonomisk enhet, foretas en samlet bedømmelse av det karakteristiske for den virksomhet som overføres. Det er ikke nødvendig at det i den overtakende bedrift gjenfinnes en spesifikk avdeling eller enhet som tilsvarer organiseringen i den avgivende bedriften. Men det som overføres må utgjøre en stabil og operasjonell enhet, som selv er i stand til å levere de tjenester som er karakteristiske for virksomhetens økonomiske aktivitet. I den helhetsvurdering som må foretas, vil vekten av de ulike momentene variere med virksomhetens art og driftsmåte.

Verken i LSG eller Gate Gourmet var det en egen avdeling eller enhet som utelukkende arbeidet med SAS-kontrakten. Men kontrakten var viktig i begge selskaper, og mange ansatte arbeidet mye med den. Flycatering karakteriseres av en blanding av innsatsfaktorer. Det kreves betydelige fysiske innsatsmidler og virksomheten er arbeidsintensiv.

Det som talte for at det ble overført en enhet med identiteten i behold, var blant annet at den økonomiske aktiviteten som følger av SAS-kontrakten ble videreført, og at omkring en tredjedel av arbeidsstokken i LSG ble ansatt i Gate Gourmet. På den annen side ble virksomheten ved kontraktsovergangen i sin helhet flyttet fra LSGs lokaler til Gate Gourmets eget bygg, som er på om lag 7000 m². Lokalene er spesialinnredede, med eget produksjonsutstyr, og utgjør samlet betydelige verdier. Flycatering er videre avhengig av spesialkjøretøy som cateringselskapene selv skaffer til veie for å frakte leveransene ut til flyene.

Etter en samlet helhetsvurdering i lys av EU-domstolens praksis – kom Høyesterett til at det ikke var skjedd en virksomhetsoverdragelse.

Gate Gourmet inngikk en avtale med fagforeningen LFF om at denne foreningens medlemmer skulle ha fortrinnsrett til ansettelse. Dette var i strid med hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd. En rekke tidligere LSG-ansatte som søkte arbeid i Gate Gourmet etter kontraktsovergangen ble stilt spørsmål om fagforeningstilknytning for å bringe på det rene hvem av dem som var omfattet av LFF-avtalen. Gate Gourmet fikk for dette formål også overlevert en liste over LFF-medlemmer som hadde vært ansatt i LSG.  Høyesterett konstaterte at dette var i strid med forbudet i § 13-4 første ledd mot å be søkere om ”opplysninger … om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner”.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen