Spørsmål om hva som er rett verneting i internasjonal tvist om stillingsvern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02522-U, (sak nr. 2013/1932), sivil sak, anke over kjennelse

Ryanair Limited (advokat Pål Kvernaas) mot A (advokat Christen Horn Johannessen)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen