Spørsmål om norske domstoler har stedlig kompetanse i en internasjonal tvist om meklerkommisjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00152-U, (sak nr. 2011/2021), sivil sak, anke over kjennelse

Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil Andre Berglund) mot Trico Subsea AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Dommere: Schei, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen