Vikar har krav på samme reisetidsgodtgjørelse

Høyesteretts dom 4. juni 2018 HR-2018-1037-A, (sak nr. 2017/206), sivil sak, anke over dom,
Manpower AS (advokat Eva Schei) mot Raymond Venås (advokat Vetle W. Rasmussen)

Dommere: Kallerud, Sverdrup, Arntzen, Webster, Indreberg

En vikar fra Manpower AS ble leid ut til Statens vegvesen. Arbeidsstedet var Tønsberg trafikkstasjon. Men han skulle, på samme måte som de fast ansatte ved trafikkstasjonen, enkelte dager arbeide i Larvik.

De fast ansatte ved trafikkstasjonen fikk godtgjørelse for reisetiden de dagene de arbeidet i Larvik. Vikaren ble nektet denne godtgjørelsen under henvisning til at ytelsen ikke omfattes av likebehandlingsregelen i tjenestemannsloven § 3B
nr. 1. 

Som tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett til at vikaren har krav på den samme reisetidsgodtgjørelsen som de fast ansatte.

Høyesterett viste blant annet til at forarbeidene legger opp til et relativt vidt anvendelsesområde for likebehandlingsregelen, og at formålet om reell likebehandling ikke ville vil nås om en slik reisetidsgodtgjørelse ikke var omfattet. 

Avgjørelsen klargjør forståelsen av likebehandlingsregelen i tjenestemannsloven § 3B nr. 1.

Den likelydende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a er nå gjort gjeldende også for arbeidstakere i staten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen